بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رفتن به سایت اصلی

بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه. 2 1-2. شرح و بیان مسئله تحقیق. 2 1-3. ضرورت تحقیق. 4 1-4. اهداف تحقیق. 5 1-5. فرضیه های تحقیق. 6 1-6. روش تحقیق. 6 1-7. جامعه و نمونه آماری تحقیق. 7 1- 8. ابزار گردآوری داده ها. 7 1-9. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها. 7 1- 10. قلمرو تحقیق. 7 1-10-1. قلمرو موضوعی تحقیق:. 7 1-10-2. قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری ):. 8 1-10-3. قلمرو زمانی تحقیق:. 8 1-11. تعریف عملیلاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق:. 8 1- 12. ساختار تحقیق. 8 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق 2 -1. مقدمه. 10 2-2. هموارسازی سود و كیفیت اقلام تعهدی. 12 2-3. اقلام تعهدی و شیوه اندازه گیری آن ها. 15 2-3-1. دارایی ها و شیوه ی اندازه گیری آنها. 16 2-3-2. بدهی ها و شیوه اندازه گیری آن ها. 20 2-4. پایداری سود(ثبات سود). 20 2-5. چهارچوب نظری حاکمیت شرکتی. 22 2-5-1. نظریه نمایندگی. 22 2-5-2.نظریه هزینه معاملات. 24 2-5-3. نظریه ذینفعان. 24 2-5-4. نظریه ذی نفعان در برابر نظریه نمایندگی. 25 2-5-5. نظریه نمایندگی در برابر نظریه هزینه معاملات. 25 2-6. مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی. 25 2-7. سیستمهای حاکمیت شرکتی. 27 2- 8. مالکیت سهام مدیریت. 30 2-8-1. مالکیت سهام مدیریت :. 30 2-8-2. مالکیت سهام مدیریت و همسویی منافع:. 30 2-8- 3. مالکیت سهام مدیریت وقرارداد موثر:. 30 2-9. سهامداران عمده. 31 2-10. پیشینه موضوع تحقیق. 32 2-10-1. تحقیقات انجام شده در سایر كشورها پیرامون موضوع تحقیق  32 2-10-2. تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون موضوع تحقیق. 37 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 3-1. مقدمه. 43 3-2. روش تحقیق. 43 3-3. جامعه و نمونه آماری تحقیق. 44 3-4.  فرضیههای تحقیق. 45 3-5 . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 46 1-3-5. متغیر وابسته :. 46 2-3-5. متغیرهای مستقل:. 46 3-3-5. متغیرهای کنترلی:. 47 3-6. روش و ابزار گردآوری اطلاعات. 48 3-7. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها. 49 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1. مقدمه. 52 4-2. آمار توصیفی. 53 4-3. آزمون نرمال بودن. 54 4-4. بررسی اعتبار مدل. 55 4-5. آزمون فرضیه های تحقیق. 55 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1. مقدمه. 61 5-2. خلاصه پژوهش. 61 5-3. ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها. 62 5-4. محدودیت های پژوهش. 64 5-5. پیشنهادها برای تحقیقات آتی. 64 5-6. پیشنهادهای کاربردی. 65 منابع ومآخذ. 66 الف- منابع فارسی. 67 ب- منابع غیرفارسی. 69 پیوست ها چکیده انگلیسی جدول 4-1 آمار توصیفی داده ها. 53 جدول 4-2 آزمون کلموگروف اسمیرنوف. 55 جدول 4-3 نتیجه آزمون فرضیه اول. 56 جدول 4-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم. 57 جدول 4-5 نتیجه آزمون فرضیه سوم. 58 نمایشگر 2-1 ارزش های مبادله. 17 نمایشگر 2-2 سیستمهای حاکمیت شرکتی. 28 نمایشگر 2-3 مکانیزمهای بیرونی حاکمیت شرکتی. 28 نمایشگر 2-4 مکانیزمهای درونی حاکمیت شرکتی. 29 نمایشگر 3-1 ناحیه رد و قبول فرض صفر. 50 فصل اول کلیات تحقیق 1-1 مقدمه تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد كارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های كلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امكانات مالی یك یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یك یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شركتهایی شكل گرفت كه مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشاركتهایی، سرمایه های كوچك تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های كلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شركتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشاركت صاحبان سرمایه های كوچك در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شركتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند كه به تشكیل شركتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید كه نه مستقیماً در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شركتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالكیت و اداره سرمایه در كشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران كار آزموده و حرفه ای انجامید كه در عین اقتدار كامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند. در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می شود..

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لامرد

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لامرد شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لامرد , نقشه محدوده سیاسی شهرستان لامرد , لایه ی محدوده سیاسی شهرستان لامرد , نقشه مرز شهرستان لامرد , شیپ فایل مرز شهرستان لامرد , شیپ فایل محدوده…

 • کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)

  کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) , کمیسیون , حقوق تجارت بین الملل , سازمان ملل متحد , آنسیترال رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب گفتار اول - …

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان فیروزکوه

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان فیروزکوه نقشه ی زمین شناسی شهرستان فیروزکوه , نقشه زمین شناسی شهرستان فیروزکوه , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فیروزکوه , نقشه ی سازند های شهرستان فیروزکوه , شیپ فایل سازندهای شهرستان فیروزکوه , نقشه…

 • میزان‌سازی تنظیم كننده‌های ولتاژ ژنراتورهای سنكرون با به كارگیری مدل ژنراتور درون خطی on-line generator

  میزان‌سازی تنظیم كننده‌های ولتاژ ژنراتورهای سنكرون با به كارگیری مدل ژنراتور درون خطی on-line generator میزان‌سازی تنظیم كننده‌های ولتاژ ژنراتورهای سنكرون با به كارگیری مدل ژنراتور درون خطی on-line generator , میزان‌سازی تنظیم كننده‌های ولتاژ ژنراتورهای سنكرون با به كارگیری…

 • تحقیق یادگیری و رابطه آن با مطالعه

  تحقیق یادگیری و رابطه آن با مطالعه تحقیق یادگیری و رابطه آن با مطالعه , یادگیری مطالعه رفتن به سایت اصلی این فایل فهرست ندارد تحقیق یادگیری و رابطه آن با مطالعه در حجم 17 صفحه و در قالب word…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *